Ubezpieczenia

Szanowni Państwo,

Aeroklub Polski wraz z partnerami podjął się negocjacji na rynku ubezpieczeń w celu przygotowania możliwie atrakcyjnej oferty dla wszystkich podmiotów wchodzących w skład naszego związku. Warunkiem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej jest członkostwo w jednym z podmiotów członków zwyczajnych AP. Wykaz członków zwyczajnych Aeroklubu Polskiego.

Na chwilę obecną proponujemy następujące linie ubezpieczeń:

1. UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) – ochrona obejmuje uprawianie sportów lotniczych w czasie zawodów, pokazów, treningów, zgrupowań, konsultacji, obozów oraz szkoleń. Czas ochrony ograniczony (definicja zgodnie z OWU NNW sport) + droga*.

  • wariant I – suma ubezpieczenia 20.000 PLN – składka 51 zł/rok
  • wariant II – suma ubezpieczenia 40.000 PLN – składka 209 zł/rok
  • wariant III – suma ubezpieczenia 60.000 PLN – składka 432 zł/rok
  • wariant IV – suma ubezpieczenia 100.000 PLN – składka 758 zł/rok

2. UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) ZA SZKODY W MIENIU I NA OSOBIE WYRZĄDZONE OSOBOM TRZECIM W ZWIĄZKU Z UPRAWIANIEM SPORTÓW WYSOKIEGO RYZYKA – ochrona obejmuje amatorskie i wyczynowe użytkowanie lotni, paralotni przeznaczonych do startu pieszego (w tym PPG i PPGG), spadochronów i modeli lotniczych

  • Suma Gwarancyjna 1.200.000 zł – składka 90 zł/rok*- *zakres ŚWIAT*

3. UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) ZA SZKODY W MIENIU I NA OSOBIE WYRZĄDZONE OSOBOM TRZECIM W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH INSTRUKTORA, TRENERA SPORTÓW LOTNICZYCH

  • Suma Gwarancyjna 250.000 zł – składka 280 zł/rok – zakres EUROPA
  • Suma Gwarancyjna 500.000 zł – składka 400 zł/rok – zakres EUROPA

Kolejne linie ubezpieczeń są w trakcie opracowywania*

*Szczegółowych informacji na temat warunków i sposobu przystępowania do powyższych ubezpieczeń udziela podmiot administrujący programem ubezpieczeń dla Aeroklubu Polskiego:
Finansowa Chata, tel. (22) 398-77-55, email: biuro@finansowachata.pl