Zamówienia publiczne

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup szybowca klasy standard FAI”.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęła w terminie do 20 grudnia 2011 r. do godz. 12.00 żadna oferta, wobec czego komisja przetargowa unieważniła przetarg.