Ochrona danych osobowych – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Aeroklub Polski siedzibą w Warszawie (dalej: „AP”), adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 39, tel. 22 556 73 00; e-mail: biuro@aeroklubpolski.pl
 • Cele w jakich możemy przetwarzać dane osobowe, w zależności od źródła pochodzenia:
Lp. Źródło informacji Cel przetwarzania
Dane interesantów
1. Dane otrzymane we wnioskach o Licencję Sportową Aeroklubu Polskiego
 • Wydanie / przedłużenie licencji sportowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”);
 • Publikacja listy licencjonowanych zawodników na stronie internetowej AP (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) , b) oraz f) „RODO”);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, przekazania do Międzynarodowej Federacji FAI. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
2. Dane otrzymywane podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, korespondencji w ramach formularzy elektronicznych
 • Wykonania zawartej umowy lub przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);
 • Udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
3. Dane otrzymywane podczas spotkań i znajdujące się w zawieranych Umowach
 • Wykonania zawartej umowy tj. realizacja zamówienia: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”); (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);
 • W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);
 • Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
 • W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  „RODO”)
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
4. Newsletter
 • Marketingu i promocji działalności Związku, przesyłania informacji, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
Dane Kontrahentów i innych osób kontaktujących się z Administratorem
5. Dane otrzymywane podczas spotkań i znajdujące się w zawieranych Umowach
 • Wykonania zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);
 • W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO”);
 • Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b  „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
 • W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  „RODO”);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
6 Dane znajdujące się w korespondencji elektronicznej i papierowej
 • Bieżący kontakt z naszymi Kontrahentami i Podmiotami Współpracującymi, z którymi mam podpisane umowy, w celu ich realizacji
 • Kontakt z firmami i ich przedstawicielami, z którymi prowadzimy negocjacje przed zawarciem umowy;
 • Odpowiedzi na wszelkie inne zapytania, które trafiają do nas na oficjalne adresy umożliwiające komunikację elektroniczną.
 • (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b lub lit. f  „RODO”);

 

 • Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:
 1.   a) Osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy Aeroklubu Polskiego
 2.   b) Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
 3.   c) Spółki powiązane z Administratorem, (Spółki zależne, szkoły lotnicze)
 4.   d) Podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa;
 5.   e) Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy i banki.

 

 • Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3:
  a) W związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności dotyczących przechowywanie dowodów księgowych lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
  b) W związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
 • Prawa przysługujące osobom, których dane przetwarzamy:
 1. a) Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
  b) Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
  c) Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;
  d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
  e) Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
  f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.
 • Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”;
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”;
 • Podanie danych w każdym celu jest dobrowolne, ale w przypadku niektórych z nich (takich jak: zawarcie umowy, wydanie licencji sportowej – jest niezbędne do ich realizacji, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości ich zawarcia i wykonania przez Aeroklub Polski określonych zobowiązań.
Scroll to top