Status prawny

Aeroklub Polski jest Polskim Związkiem Sportowym – nastąpiło to z mocy prawa z dniem wejścia w życie ustawy o sporcie, tj. z dniem 16 października 2010 roku.

Aeroklub Polski jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestrze Przedsiębiorców od dnia 12 lipca 2002 roku pod numerem KRS:0000122672. Wcześniej Aeroklub Polski był zarejestrowany w Rejestrze Stowarzyszeń RST 580 Sądu Okręgowego w Warszawie.

Aeroklub Polski posiada status organizacji pożytku publicznego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 24 lutego 2009 roku.

Scroll to top